DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY - Více informací

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

NORMA k.s. se sídlem Tiskařská 599/12, 108 00  Praha 10 - Malešice IČ: 47114789,  zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, pod sp. zn. 7483


INFORMAČNÍ MEMORANDUM O ZPRACOVÁNÍ
A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


 

My, obchodní společnost NORMA k.s. se sídlem Tiskařská 599/12, 108 00 Praha 10 - Malešice IČ: 47114789, (dále také jen jako "Společnost" nebo "My"), jako správce osobních údajů, Vás jako své zákazníky, obchodní partnery uživatele webových stránek www.norma-online.cz, jakož i další subjekty, jejichž osobní údaje zpracováváme tímto informujeme o zpracování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí ve Společnosti.

Dále se v textu dozvíte zejména:

 1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
 2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
 3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
 4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
 5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

Prohlašujeme, že při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu se základními zásadami zpracování osobních údajů, tedy zejména:

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese reditelstvi@norma-online.cz

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro osoby mladší 16 let. Osobní údaje osob mladších 16 let nezpracováváme, vyjma jména a rodného čísla dětí zaměstnanců pro daňové a sociální účely a vyjma kamerových záznamů pořizovaných pro účely ochrany života a zdraví osob, ochrana majetku před poškozením a krádeží, jakož i majetku zaměstnanců před poškozením a krádeží, bezpečnost a ochrana zaměstnanců a dalších osob, nacházejících se v prostorách Společnosti, zajištění ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku.

Rozsah zpracování osobních údajů

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli nebo poskytnete, případně údaje oprávněně získané z veřejně dostupných veřejných rejstříků. Údaji, k jejichž zpracování u nás zpravidla dochází, mohou být zejména:

 1. Vaše jméno a příjmení / obchodní firma,
 2. adresa nebo sídlo,
 3. datum narození, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
 4. telefonní číslo,
 5. e-mailová adresa,
 6. bankovní spojení a platební údaje

V některých našich prostorách (zejména v prodejnách či ve skladech) mohou být také pořizovány a následně zpracovávány kamerové záznamy za účelem ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti, jakožto správce osobních údajů, zejména pak ochrany majetku Společnosti a ochrany zdraví a majetku zákazníků, zaměstnanců a dalších osob pohybujících se v prostorách našich prodejen a skladů, odhalování kriminality, zajištění ochrany bezpečnosti a veřejného pořádku, když tohoto účelu nelze dosáhnout jinak. Jedná se tedy o zpracovávání osobních údajů (z kamerových záznamů) nezbytných pro účely oprávněných zájmů Společnosti ve smyslu Článku 6 odst. 1 písm. f) GDPR, které převyšují zájmy nebo základní práva a svobody subjektů údajů (zejména zákazníků) vyžadující ochranu osobních údajů, zejména vzhledem k uplynulým protiprávním jednání v prodejnách Společnosti. Pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (získaných z kamerových záznamů) byl zpracován doložitelný balanční test – posouzení oprávněného zájmu s pozitivním výsledkem. Příjemci těchto osobních údajů jsou v odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, dozorový orgán, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna). Nejsou plánováni příjemci v/z třetích zemí. Pořízené kamerové záznamy jsou bezpečně uchovávány na veřejnosti nepřístupném a zajištěném místě,přičemž přístup k nim má pouze řádně proškolený zaměstnanec. O pořizování kamerového záznamu je vždy v daných prostorách poskytována informace informační tabulí , popř. doplněná informací/ letákem/plakátem dostupným u pokladen prodejny. Záznamy, jsou-li pořizovány nepřetržitě bez využití softwarového porovnání biometrických charakteristik a jsou uchovávány po dobu 3 (tří) dnů, která může být prodloužena až na 14 dnů, a to z důvodu dodatečných zjištění protiprávního jednání / činnosti nebo na dobu nezbytně nutnou pro jeho vyřešení, resp. po dobu jeho řešení.

Na našich webových stránkách používáme soubory typu cookies. Podrobnosti o jejich použití, jakož i o možnosti jejich nastavení či vypnutí jsou uvedeny v sekci Používání Cookies na našich webových stránkách www.norma-online.cz.

Při každém přístupu uživatele na stránku z naší nabídky a při každém vyžádání souboru jsou námi/naším Service-/Hostproviderem zjišťovány údaje o této operaci a jsou ukládány do protokolového souboru. Nejpozději po sedmi dnech jsou osobní údaje anonymizovány zkrácením IP-adresy na úroveň domény a zaslány nám. Údaje jsou zpracovávány výhradně k výše uvedenému účelu a v anonymizované formě pro statistické účely. Slučování těchto údajů s jinými zdroji dat se neprovádí. Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme Trackingtools používat k tomu, abychom nepozorovaně shromažďovali osobní údaje o Vás nebo předávali takové údaje třetím poskytovatelům a marketingovým platformám. Podrobně je z důvodů technické bezpečnosti, obzvláště k odvrácení pokusů o zásah na náš webový server, ukládána o každém dotazu

následující sada údajů:

Cookies

Naše internetové stránky používají na několika místech takzvané Cookies. To jsou malé textové soubory, které jsou uloženy na Vašem počítači a které Váš prohlížeč ukládá. Cookies slouží k tomu, aby učinily naši nabídku příjemnější a pro uživatele bezpečnější. Námi používané Cookies jsou takzvané "Session-Cookies". Jsou po ukončení relace prohlížeče (Browser Session) automaticky vymazány. Většina webových prohlížečů akceptuje Cookies automaticky. Cookie-informace však nejsou používány k autentifikaci našich návštěvníků ani jiným způsobem vyhodnocovány. V zásadě existuje možnost, změnit nastavení Vašeho prohlížeče, pokud byste informace raději nechtěli zasílat. Dbejte však prosím na to, že funkceschopnost a rozsah funkcí naší nabídky tím může být omezena.

Použití nástrojů webové analýzy

Webová analýza znamená zpracování údajů o chování návštěvníků internetových stránek, a to zejména údajů o přesměrovávání osob z různých internetových stránek na jiné nebo o času stráveném prohlížením webové stránky. Webová analýza se používá konkrétně za účelem optimalizace internetových stránek a pro analýzu nákladu a zisku/přínosu internetové reklamy. Tyto údaje jsou zpracovávány buď na základě Vašeho odvolatelného souhlasu nebo na základě oprávněného zájmu Společnosti dle Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Zpracovávání těchto dat vztahujících se k užívání těchto webových stránek můžete odmítnout mj. nastavením opt-out cookies. Nastavením opt-out však může dojít k tomu, že osoba skrze dotčený prohlížeč již nebude moci užívat webové stránky v plném rozsahu.
Analýza reklamy prostřednictvím Matomo (dříve PIWIK)

Na naší webové stránce používáme softwarový nástroj Open-Source-Software-Tool Matomo (dříve PIWIK) pro webovou analýzu / analýzu „surfovacího chování“ našich uživatelů. Software skrze prohlížeč uživatelů (např. Microsoft Edge nebo Google Chrom) uloží informaci cookies (blíže ke cookies viz výše ustanovení Cookies“) na zařízení (např. počítači) uživatelů, které jsou ukládány za účelem analýzy návštěvnosti našich webových stránek a jejich následnou optimalizaci. Získáváme tak údaj (IP adresu zařízení osoby v kombinaci s časem přístupu, místem a četností návštěvy), který nám slouží mimo jiné ke sledování původu osoby / návštěvníka a její kliknutí. Každá IP adresa je při tomto postupu neprodleně anonymizována, takže Vy jako uživatel pro nás zůstáváte anonymní. Informace získané prostřednictvím cookies Vaší návštěvou této webové stránky nejsou předávány dále třetím osobám. Informace o Vaší aktivitě získané pomocí cookies (včetně zkrácené IP adresy) jsou převedeny na náš server a uloženy pro účely analýzy používání. Použití cookies můžete zabránit příslušným nastavením Vašeho prohlížeče, může se však stát, že v tomto případě event. nemůžete v plném rozsahu využít veškeré funkce naší webové stránky.
Pro další informace viz: https://matomo.org/privacy/

Microsoft Clarity

Tento web používá Microsoft Clarity k analýze interakcí s webem. Poskytovatelem je Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA (dále jen „Microsoft Clarity“).

Microsoft Clarity je služba, kterou lze mimo jiné použít k vytváření nahrávek relací, teplotních map a náhledů strojového učení, která vytvoříte/odešlete. Data jsou uložena na serverech Microsoft Clarity.

Údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 věta 1 písmeno f GDPR, protože se používají k analýze chování při používání našich webových stránek, když na ně vstoupíte a dáte souhlas s ukládáním cookies, který můžete kdykoli v budoucnu odvolat.

Data, která nám poskytnete pro Microsoft Clarity, budou uložena po dobu až 12 měsíců a poté smazána. Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft Clarity na adrese: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Společnost Microsoft Clarity se zavázala zajistit ochranu dat pomocí standardních smluvních doložek EU.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k následujícím účelům:

K uvedeným účelům jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje i bez Vašeho souhlasu.

Poskytnutí osobních údajů nezbytných pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Obdobně platí pro účely plnění právních povinností Společnosti.

S Vaším souhlasem, pokud jste nám jej udělili, můžeme Vaše osobní údaje - jméno, příjmení, adresu a e-mailovou adresuvyužít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích, plněních nebo službách, které nabízíme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat (např. newsletter, kontaktní formulář).

Jednou z těchto možností je žádost o práci (záložka "Kariéra").

Naše webová stránka Vám poskytuje možnost, ucházet se o vypsaná místa.
K tomu nám sdělujete osobní údaje, které zpracováváme výhradně pro proces Výběrového řízení. Pokud námi zjištěné údaje pro Výběrové řízení již nepotřebujeme, jsou vymazány podle zákonných norem.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na reditelstvi@norma-online.cz nebo na jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. S Vašimi osobními údaji neobchodujeme, a nepředáváme je do třetích zemí ve smyslu GDPR. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být za takovým účelem předány zejména následujícím subjektům:

Doba zpracování osobních údajů

Jedná-li se o osobní údaje poskytnuté v souvislosti s uzavřeným smluvním vztahem, budeme takové údaje zpracovávat po dobu trvání takového smluvní vztahu a následně po dobu po dobu nezbytně nutnou zejména s ohledem na promlčecí doby vzájemných nároků či doby odpovědnosti za vady, maximálně 10 let po jeho skončení, případně po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty. Osobní údaje poskytnuté na základě Vašeho souhlasu budeme zpracovávat po dobu v něm uvedenou, nejpozději však dokud takový souhlas nebude Vámi odvolán.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

 1. právo na přístup k osobním údajům;
 2. právo na opravu;
 3. právo na výmaz ("právo být zapomenut");
 4. právocna omezení zpracování údajů;
 5. právocvznést námitku proti zpracování; a
 6. právocpodat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Společnost nemá právní povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete písemně dopisem nebo na e-mailové adrese reditelstvi@norma-online.cz

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů ( www.uoou.cz ).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Google reCAPTCHA

Na této webové stránce používáme "Google reCAPTCHA" (dále jen "reCAPTCHA"). Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko.
Pomocí reCAPTCHA má být prověřeno, zda data na této webové stránce (např. v kontaktním formuláři) zadává člověk, nebo jsou generována automatizovaným programem. Za tímto účelem analyzuje reCAPTCHA chování návštěvníků webových stránek na základě různých znaků. Tato analýza začíná automaticky v momentě, kdy návštěvník vstoupí na webovou stránku. V rámci analýzy vyhodnotí reCAPTCHA různé informace (např. IP adresu, čas, který návštěvník na dané webové stránce stráví nebo pohyby myši učiněné uživatelem). Tato data zachycená při analýze jsou předána společnosti Google.
Analýzy reCAPTCHA probíhají výhradně na pozadí. Návštěvníci webových stránek nejsou na probíhající analýzu upozorněni.
Ukládání a analýza dat vychází z čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Provozovatel webových stránek má oprávněný zájem na tom, aby byly jeho webové nabídky chráněny před neoprávněným automatizovaným špehováním a SPAMY. Po vyžádání příslušného souhlasu probíhá zpracování výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ; souhlas je možno kdykoli zrušit.
Další informace o Google reCAPTCHA najdete v Ujednáních na ochranu dat společnosti Google a v Podmínkách užívání Google v následujících odkazech:
https://policies.google.com/privacy?hl=de a https://policies.google.com/terms?hl=de .

Stav: 20.12.2023

Údaje o společnosti